A por­nó hazug­ság. Csat­la­kozz hoz­zánk és vedd fel a har­cot.
Nem­csak a fér­fi­ak prob­lé­má­já­ról van szó. A nők ugyan­úgy küz­de­nek.

Megújulás

Rövid kur­zus, amely segít elin­dul­ni a por­nó­ról és az önki­elé­gí­tés­ről való leszo­kás­ban.

Történeteink

Sokak­nak sike­rült, és sokan úton van­nak. Olvasd el tör­té­ne­te­i­ket és vegyél len­dü­le­tet.

Kérdésed van?

Külön­bö­ző, a sze­xu­a­li­tás­sal kap­cso­la­tos kér­dé­sek­re találsz itt vála­szo­kat.

Első lépések

Hol kezd­jem, ha sze­ret­nék leszok­ni a por­nó­ról?

Szellemi harc

Az ima és a böjt sze­re­pe a kísér­tés elle­ni küz­de­lem­ben

Kérj segítséget!

Szak­em­be­rek vála­szai álta­la­tok fel­tett kér­dé­sek­re.

Meríts bátorságot.

Bátoríts másokat.

Olvasd el mások tör­té­ne­te­it, gon­do­la­ta­it saját küz­del­mük­kel kap­cso­lat­ban. Oszd meg saját fel­is­me­ré­se­i­det.

TOVÁBB

Ne egyedül küzdj!

 csoportok

Sza­ba­don és védett felü­le­ten fel­te­he­ted kér­dé­se­det, meg­oszt­ha­tod győ­zel­me­i­det, kér­he­ted a cso­port ima­tá­mo­ga­tá­sát, báto­rít­hatsz máso­kat. A bejegy­zé­sek csak azok szá­má­ra lát­ha­tó­ak, akik a cso­port tag­jai.

Sokan küz­de­nek hoz­zád hason­ló­an. Miért ne csat­la­koz­nál ma? 

FÉRFIAK FÓRUMA      HÖLGYEK FÓRUMA 

 

 

Tudj meg többet testi és lelki működésedről.

Cik­kek, vide­ók és pod­ca­s­tok gyűj­te­mé­nye.

  •  
  •  
  •  
  •